Odmowa składania zeznań w postępowaniu cywilnym

Poprzedni post (dostępny tutaj) poświęcony był odmowie składania zeznań w postępowaniu karnym. Warto wiedzieć, jak sytuacja wygląda w postępowaniu cywilnym.

Kto może odmówić zeznań?

Podobnie jak w postępowaniu karnym, świadek ma obowiązek składać zeznania. Ustawodawca chroni jednak więzi rodzinne. Z tego względu odmówić zeznań mogą:

  • małżonkowie stron,
  • ich wstępni (czyli rodzice, dziadkowie itd.),
  • zstępni (dzieci itd.),
  • rodzeństwo,
  • powinowaci w tej samej linii lub stopniu,
  • osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia.

Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

Pamiętać jednak należy, że odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Dotyczy to w szczególności spraw małżeńskich oraz w spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi.

Kiedy można odmówić odpowiedzi na pytania?

Kodeks przewiduje, podobnie jak w sprawach karnych, prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli:

  • zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo
  • zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Dodatkowo duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

O powyższych uprawnieniach sąd powinien pouczyć świadka przed rozpoczęciem przesłuchania. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, niedopełnienie obowiązku pouczenia świadka o przysługujących mu uprawnieniach uchyla karalność fałszywych zeznań.

Aby uzyskać poradę prawną lub pomoc w postępowaniu sądowym, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *