Wyrok nakazowy

Czasami zdarza się, że po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia, oskarżony dostaje od razu z sądu wyrok nakazowy. Wiele osób oburza się wtedy, że jak to możliwe, że proces odbył się bez ich obecności. Część osób stresuje się, że coś przegapili. Nic bardziej mylnego.

Co to jest wyrok nakazowy?

Wyroki nakazowe zasadniczo nie różnią się treścią ani mocą od zwykłych wyroków wydawanych przez sądy po przeprowadzeniu całego postępowania. Wydawane są na posiedzeniu bez udziału stron. Oznacza to, że wydania wyroku nie poprzedza rozprawa. Sąd opiera się wyłącznie na dowodach zgromadzonych w postępowaniu przygotowawczym. Sam nie podejmuje żadnej inicjatywy.

Ich zasadniczym celem jest odciążenie sądów i uniknięcie prowadzenia procesów w sprawach błahych i dość oczywistych.

Kiedy sąd wydaje wyrok nakazowy?

Wyrok nakazowy można wydać tylko w sprawach, w których prowadzono dochodzenie. Oznacza to, że nie wydaje się go w poważniejszych sprawach, gdzie zagrożenie karą jest wyższe.

Ponadto może być wydany tylko, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Wydanie wyroku nakazowego jest niemożliwe w sprawach z oskarżenia prywatnego. Są to sprawy o zniesławienie, zniewagę i naruszenie nietykalności cielesnej.

Nie można wydać wyroku nakazowego również wtedy, gdy zachodzi przypadek obligatoryjnej obrony. Są to sytuacje, gdy oskarżony musi mieć obrońcę, bo nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub prawdopodobnie niepoczytalny.

Jaka kara może być wymierzona wyrokiem nakazowym?

To co najważniejsze w postępowaniu nakazowym, to to, że wyrokiem można orzec tylko karę ograniczenia wolności albo grzywnę. Wyrokiem nakazowym nie można orzec kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności nie może zostać wymierzona bez umożliwienia oskarżonemu uczestnictwa w procesie i obrony jego praw.

Jeśli chodzi o wymiar kary, to kara ograniczenia wolności może trwać od 1 miesiąca do 2 lat. Orzeka się ją w miesiącach i latach. Wymierzając karę grzywny, sąd nie może przekroczyć 200 stawek dziennych albo 200 000 złotych.

Obok kary można orzec środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. Możliwe jest zatem np. orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Sąd może również poprzestać na orzeczeniu środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego, jeżeli zachodzą warunki orzeczenia tylko tego środka.

Co zrobić w przypadku otrzymania wyroku nakazowego?

Gdy otrzymamy wyrok nakazowy mamy dwie możliwości.

Pierwszą z nich jest wniesienie sprzeciwu. Sprzeciw należy wnieść do sądu w terminie 7 dni od doręczenia wyroku. Sprzeciw może wnieść zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzony, pod warunkiem złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (o tym jak zostać oskarżycielem posiłkowym można przeczytać tutaj). Ważne jest jedynie zachowanie 7-dniowego terminu.

Po wniesieniu sprzeciwu, wyrok nakazowy traci moc. Sąd rozpoznaje sprawę na zasadach ogólnych. Wzywa strony, świadków, przeprowadza wszystkie dowody. Co istotne, sąd nie jest związany wyrokiem nakazowym. Oznacza to, że może wydać zarówno wyrok łagodniejszy, jak i surowszy. Możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności, gdy wcześniej orzeczono grzywnę. Możliwe jest jednak również uniewinnienie oskarżonego.

Sprzeciw można cofnąć. Należy to jednak zrobić do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W takiej sytuacji wyrok nakazowy się uprawomocni.

Drugą możliwością po otrzymaniu wyroku nakazowego jest bierność. W przypadku niepodjęcia jakichkolwiek działań, wyrok ten się uprawomocni. Oskarżony dostanie wezwanie do zapłacenia grzywny lub odbycia kary ograniczenia wolności. W niektórych przypadkach może to być korzystne ze względu na niskie wymiary kar w postępowaniu nakazowym.

Aby uzyskać pomoc w sporządzeniu sprzeciwu lub żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

48 myśli na “Wyrok nakazowy

 1. Mam pytanie czy wyrok nakazowy może być wydany tylko i wyłącznie na podstawie zeznań 1 osoby, bez jakichkolwiek dowodów które nie budziłyby wątpliwości co do popelnienia zarzucanego czynu? Z tego co wiem coś takiego jest nazywane sprawą słowa przeciwko słowu.
  Do tego ile policja powinna prowadzić dochodzenie wyjaśniające? Wg art. 54 jest to miesiąc czasu z możliwością przeciągnięcia do 2 miesięcy i wtedy sprawa powinna trafić do sądu, czy wyrok może być wydany jeśli sprawa ciągnęła się 3 miesiące?

  1. Dziękuję za komentarz, wyrok nakazowy wydawany jest, gdy okoliczności nie budzą wątpliwości, podstawą mogą być zeznania pokrzywdzonego, jeżeli są one zdaniem sądu wiarygodne. Dobrze jednak, żeby były czymś poparte. Gdy nie zgadza się Pan z wyrokiem, może Pan złożyć sprzeciw (przy zachowaniu terminu) i wnosić o przeprowadzenie innych dowodów przed sądem. Co do czasu postępowania, to wpływ ma termin przedawnienia, nie samego prowadzenia dochodzenia. Gdyby miał Pan dalsze pytania, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

 2. Zarząd mojej wspólnoty mieszkaniowej, wbrew zapisom ustawy o własności lokali odmawia mi wydania dokumentów wspólnoty w celu przeprowadzenia kontroli właścicielskiej, zasłaniając się RODO. Z ustawy wynika, że tylko właściciel ma do tego prawo i obowiązek współpracy z zarządem. Członkowie zarządu będąc współwłaścicielami mają swobodny i nieograniczony dostęp do tych dokumentów. Przecież to bzdura i nadużycie prawa. Zwykłe postępowanie przed sądem zajmuje tyle czasu, że wcześniej mogę umrzeć. Dowody w postaci dokumentów posiadam. Czy w takiej sytuacji możliwe byłoby wydanie szybkiego wyroku nakazującego zaprzestanie łamanie prawa przez zarząd?

  1. Dzień dobry, dziękuję za wiadomość. Chętnie postaram się Panu pomóc, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

 3. Czy w praktyce sądy analizują dowody przy wydawaniu wyroku nakazowego i już tutaj można zostać uniewinnionym? Czy raczej przyklepują wszystko tak, jak policja opisała we wniosku o ukaranie (wraz z grzywną w kwocie nieprzyjętego mandatu)? Mam tu na myśli wykroczenie drogowe.

  1. Wyrok nakazowy jest wyłącznie wyrokiem skazującym. Sąd opiera się na dowodach wskazanych przez Policję, ale nie jest związany wysokością zaproponowanego wcześniej mandatu. Nie może uniewinnić wyrokiem nakazowym.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Skoro, jak napisała Pani w artykule, sąd nie podejmuje żadnej inicjatywy, to to czy w praktyce zdarza się, że w wyroku nakazowym sąd zasądza łagodniejszą karę grzywny niż nieprzyjęty mandat albo że sąd ocenia, że dowody są niewystarczające i zasądza rozprawę bez wcześniejszego wyroku nakazowego? Teoria teorią, praktyka praktyką. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że sądy w sprawach o wykroczenie drogowe (tudzież zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) zawsze bezwiednie przyznają rację policji.

 4. Dostałem wyrok nakazowy mam do zapłaty 3000zl a przyjechał policjant i powiedział że będę miał jeszcze sprawę nie wiem o co chodzi będę karany dwa razy za to same przewinienie?

  1. Jeżeli wyrok nakazowy nie został uchylony, to nie powinien Pan być karany dwa razy za to samo przewinienie. Najlepiej zapytać policjanta, co miał na myśli. Można też zadzwonić do sądu i zapytać się, czy nie ma jakiejś innej sprawy w toku.

 5. Witam mam pytanie wyrok nakazowy grzywną szybko wpłacona czytałem że po roku z rejestru jest kasowania karalność a jak to ma się w systemach policji? Czy też jest że było się osoba karalna

 6. Dzień dobry
  Dostałem wyrok nakazowy z kara grzywny do zapłaty jednak w tym opisie nie ma żadnych danych do zapłaty tej grzywny . Czy przyjedzie jakieś osobne pismo z danymi do zapłaty?

 7. Witam. Czy w wyroku nakazowy może nie być informacji o tym że wyrok został zastosowany np.w zawieszeniu A jest tylko informacja o grzywnie np 150 stawek przy ustaleniu stawki 20zl dziennie i 1000 zł dla pokrzywdzonego ?

  1. Dzień dobry, w wyroku nakazowym nie może być orzeczona kara pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jeżeli jest informacja o grzywnie, to znaczy, że sąd orzekł grzywnę jako karę za przestępstwo.

 8. Dzień dobry, co musi zrobić poszkodowany aby otrzymać zasądzoną kwotę na rzecz wyrządzonej szkody po wydanym wyroku nakazowym?

  1. Jeżeli kwota nie została zasądzona dobrowolnie, może wystąpić o klauzulę wykonalności do sądu i potem skierować sprawę do komornika.

  2. Witam. Mój syn miał wyrok nakazowy. Dostał nakaz zapłacenia kary i karę w postaci prac społecznych. Jednak został wzniesiony sprzeciw przez prokuratora. Chciałabym zapytać jaka może być kara z tego odwołania.

   1. Jeśli został złożony sprzeciw przez prokuratora, sprawa toczy się w całości od nowa i trudno przewidzieć, jaki zapadnie wyrok.

 9. Dzień dobry,
  Pisze Pani, że wyrok nakazowy jest niedopuszczalny w sprawach prywatnoskargowych (bo wiadomo, że z zasady w sprawach prywatnoskargowych nie prowadzi się dochodzenia) w związku z tym chciałem zadać poniższe pytanie:
  Czy jeśli w sprawie z art. 212 kk prokurator zdecydował się na prowadzenie dochodzenia z uwagi na interes społeczny, następnie po wykryciu sprawcy i przyznaniu się do winy umorzył dochodzenie z uwagi na brak dalszej przesłanki społecznej. Czy jeśli pokrzywdzony złoży prywatny akt oskarżenia, a prokurator prześle na wniosek akta postępowania przygotowawczego, to czy sąd może wydać wyrok nakazowy? W teorii jest spełniona przesłanka art. 500 kpk odnośnie prowadzenia dochodzenia.

  1. Zgodnie z art. 500 k.p.k. wyrok nakazowy faktycznie wydaje się w sprawach, w których było prowadzone dochodzenie, jednak art. 501 pkt 2 wyraźnie i wprost wyklucza wydawanie wyroku nakazowego w sprawach prywatnoskargowych. Po złożeniu prywatnego aktu oskarżenia nie można zatem wydać wyroku nakazowego, niezależnie, czy toczyło się wcześniej dochodzenie czy nie. Możliwe byłoby tylko po objęciu ściganiem przez prokuraturę, wtedy bowiem sprawa jest już prowadzona z urzędu.

 10. Witam. Nie dostałam żadnych dokumentów odnośnie rozprawy, ani też odpisu wyroku. Jestem pokrzywdzona. Wiem że wyrokiem nakazowym winny dostał grzywnę do zapłaty mi 1000 zł. Informacje przekazał mi policjant zajmujący się sprawą. Jak to ruszyć? Skąd wziąć dokumenty ? Nie mam nawet sygnatury aktu.

  1. Witam, proponowałabym zadzwonić do właściwego sądu i tam ustalić te okoliczności. W razie problemów, proszę o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny lub mailowy – postaram się pomóc.

 11. Dzień dobry. Mój 17 letni syn dostał wyrok nakazowy w tym grzywna 2500 zł. Czy przyjdzie oddzielne pismo z uprawomocnieniem wyroku i nakazem zaplaty czy uregulować mandat na podstawie wyroku nakazowego? Dziękuję i pozdrawiam

 12. Dzień dobry,
  czy wyrokiem nakazowym mogą zostać skazane obydwie strony kolizji? Najpierw przyszedł wyrok nakazowy który uznaje za winnego jednego z kierujących pojazdów (chodzi o uszkodzenie lusterek w obydwu samochodach) a pokrzywdzonego mojego syna a za dwa tygodnie przychodzi wyrok nakazowy dla mojego syna jako sprawcy a drugi kierowca jest wskazany jako pokrzywdzony. Nadmienię ze drugi kierowca dostał 500 zł grzywny plus koszty sądowe i opłatę na rzecz skarbu Państwa a mój syn został zwolniony od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa. Dodam również, że syn w tym roku pisał maturę i nie ma żadnych źródeł dochodu. Co możemy zrobić w takiej sytuacji (syn złożył wniosek o bycie oskarżycielem posiłkowym – czy możemy się odwołać albo złożyć wniosek o umorzenie grzywny)

  1. Dzień dobry, proszę o bezpośredni kontakt, porozmawiamy o stanie faktycznym i postaram się wówczas udzielić porady prawnej.

 13. Proszę o rade co robić sąsiad dostał
  wyrok nakazowy i nie odebrał go za nękanie mnie. chce si zemścić złlozyl sprawe cywilna, czy ten wyrok będzie miał wpływ w tej nowej sprawie. Czspotkanie włascicieli wspólnoty mieszkaniwej jest spotkaniem publicznym czy zamknietym.

  1. Dziękuję za komentarz, nieodebranie wyroku nakazowego nie ma wpływu na jego skuteczność, jeżeli był wysłany na dobry adres. Co do wpływu wyroku na sprawę cywilną trudno mi się wypowiedzieć bez znajomości całego stanu faktycznego. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu, postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

 14. Dzień dobry. Dostałem wyrok nakazowy. Moje pytanie to ,czy jeśli prokuratura złoży sprzeciw dostanę list informacja o tym ?
  Dziękuję

 15. Dzień dobry. W 2018r. Zostałem skazany wyrokiem nakazującym. Czy widnieje w rejestrze osób skazanych i czy mogę starać się o pracę w policji?

 16. Dzień dobry. Dostałam wyrok nakazowy. Muszę uiścić opłatę w kwocie wskazanej nz piśmie. Dodatkowo orzeczono karę pozbawienia wolności i prace społeczne. Na utrzymaniu mam dzieci. maz nie uiszcza alimentów. Mam komornika na koncie, kredyty. Wzięłam coś że sklepu dla dzieci. Czasami nie ma na jedzenie.

  1. Dzień dobry. W wyroku nakazowym nie mogła być orzeczona kara pozbawienia wolności. Chętnie odpowiem, prosiłabym tylko o sprecyzowanie pytania.

 17. Pingback:Kierowanie pojazdem przed zwrotem prawa jazdy - Kancelaria Adwokacka Pabianice - Adwokat Kinga Kamińska

 18. Witam
  Wyrok nakazowy na dłużnika, ten nie odbiera korespondencji, doręczenie komornicze również nieskuteczne… Proponowane inne ścieżki prawne które są w stanie popchnąć sprawę do przodu? Dłużnik śmieje się w twarz, telefony odbiera…

 19. Witam zostałam oskarżona z art 115 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych otrzymałam Wyrok nakazowy . Z Pewną kwota do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego suma jest duża . Zastanawiam się teraz jeśli tego nie będę w stanie uregulować kwota jest w tysiącach co wtedy ?Czy ja mogę iść do więzienia za to że nie zapłacę ?Czy poprostu będzie skierowany wniosek do komornika jak to wygląda .

  1. Jeżeli nie zapłaci Pani kwoty zasądzonej na rzecz pokrzywdzonego, będzie on mógł skierować sprawę do komornika. Może Pani próbować się z nim porozumieć w zakresie np. spłaty w ratach. Należy pamiętać, że w ostatnim czasie wprowadzono nowe przestępstwo, polegające na niepłaceniu świadczeń pieniężnych orzeczonych w wyroku. Nie oznacza to jednak automatycznego pójścia do więzienia – najpierw musi być wszczęta nowa sprawa na Policji lub w prokuraturze, a tam można tłumaczyć się z powodów niezapłacenia całości zadłużenia.

 20. Witam, jestem stroną pokrzywdzoną. Dziś dostałam pismo informujące o tym, że oskarżony przeze mnie ma zapłacić kwotę zadośćuczynienia dla mnie. Jednak zastanawiam się, co jeśli on tego nie zrobi. Jaki w ogóle ma na to czas? A jeśli nie zapłaci, jakie kroki mam poczynić dalej żeby to wyegzekwować?
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

  1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz, odpowiedź na Pani pytania zależy jednak konkretnie od treści wyroku, stąd proponowałabym bezpośrednio skontaktować się z kancelarią. W przypadku braku zapłaty, najprostszym krokiem jest wystąpienie do sądu o klauzulę i zwrócenie się do komornika. W ostatnim czasie też wprowadzono nowe przestępstwo, polegające na nienaprawianiu orzeczonej szkody, można zatem zgłosić sprawę na Policję lub do prokuratury.

 21. Mąż dostał wyrok nakazowy z art. 93 par. 1 kw. Kara grzywny i zakaz prowadzenia wszelakich pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Sprawa była niejasna i mąż składał wyjaśnienia na policji, jednak sąd orzekł jak orzekł. Mąż jest kierowcą zawodowym, więc wyrok powoduje utratę pracy na okres 6 miesięcy. Czy jest jakaś możliwość, aby np. zabrali mu tylko kat. B? Czy jest w ogóle sens się odwoływać? Nie chcemy pogorszyć sytuacji… Proszę o pomoc.

  1. Aby uzyskać pomoc prawną, proszę o bezpośredni kontakt z kancelarią. Chętnie pomogę, ale wolałabym uniknąć omawiania Państwa sytuacji tutaj na forum 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *