Usługi

Zapoznaj się z zakresem naszych usług:

Obsługa prawna firm

Sporządzanie projektów umów oraz ich opiniowanie, negocjowanie treści kontraktów, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, windykacja należności, sporządzanie projektów uchwał, sprawy z zakresu prawa pracy (nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność pracownika)

Sprawy karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, obrona w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego, świadka, wykroczenia, postępowanie karnoskarbowe, postępowanie wykonawcze, odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, wyrok łączny, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, obrona w razie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, udział w przesłuchaniach, postępowania dyscyplinarne, postępowania w sprawach nieletnich

Sprawy cywilne

Ochrona własności, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe i osobiste, zasiedzenie, ochrona dóbr osobistych, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, odszkodowania za szkody na osobie i na mieniu, bezpodstawne wzbogacenie, windykacja należności

Sprawy rodzinne

Rozwód i separacja, małżeńskie ustroje majątkowe, rozdzielność majątkowa, dział majątku dorobkowego małżonków, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, kontakty z dzieckiem, rodzina zastępcza, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie

Sprawy spadkowe

Dziedziczenie ustawowe, testamenty, zapis zwykły i windykacyjny, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku

Sprawy administracyjne

Reprezentacja przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, podania, wnioski, skargi do WSA i NSA, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, wywłaszczenia, zatrzymane prawo jazdy, postępowanie przed NFZ

O mnie

O mnie

Adwokat Kinga Kamińska ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki zatytułowaną “Matka jako sprawca zabójstwa własnego dziecka. Analiza psychologiczno-kryminologiczna” z wynikiem bardzo dobrym.

W toku studiów uzyskała list gratulacyjny Rektora UŁ za bardzo dobre wyniki w nauce. Bezpośrednio po zakończeniu studiów Kinga Kamińska rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Następnie złożyła egzamin adwokacki i po uzyskaniu pozytywnego wyniku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Adwokat Kinga Kamińska posiada doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, a także w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Od trzeciego roku studiów nabywała je w kancelariach adwokackich w Łodzi i w Pabianicach.

Prywatnie interesuje się literaturą, sztuką i tańcem.

Ostatnie wpisy