Egzekucja alimentów w 2019 – Czego (prawdopodobnie) nie wiecie o alimentach

Temat alimentów jest dość popularny, a egzekucja alimentów i sprawy jej dotyczące stanowią, wydaje się, większość spraw prowadzonych przed sądami rodzinnymi. W związku ze zmianami, jakie w 2019 roku zostaną wprowadzone do porządku prawnego, dobrze wspomnieć o niektórych mniej znanych faktach dotyczących obowiązku alimentacyjnego, jak i egzekucja alimentów.

Alimenty nie tylko na dzieci

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy wyłącznie małoletnich dzieci, które nie mogą się same utrzymać. Alimenty przysługują również innym członkom rodziny, gdy ci znajdą się w niedostatku, tzn. gdy nie są oni w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności gdy nie mają niezbędnych środków i nie mogą ich uzyskać ze względu na wiek, stan zdrowia itp. Egzekucja alimentów jako proces przysługuje również małżonkowi i to zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu, pod warunkiem, że nie został on uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Alimenty, jeżeli na dzieci, to do kiedy?

Pokutuje przekonanie, że alimenty przysługują na dzieci, tylko do osiągnięcia przez nie pełnoletności lub ukończenia przez nie nauki szkolnej. Trzeba pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa sam z siebie, a tytuł wykonawczy nie traci mocy z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat, czy nawet 26. Dopóki nie zostanie wytoczona sprawa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego i sąd nie wyda w tym przedmiocie odpowiedniego rozstrzygnięcia, komornik będzie nas ścigał, choćby dziecko miało już 50 lat i swoje dzieci, a nawet i wnuki.

Egzekucja alimentów nie tylko od rodziców

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, z tym zastrzeżeniem, że obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Przykładowo jeżeli dana osoba pozostaje w stosunku pokrewieństwa, w linii prostej posiadając wstępnych (rodzice, dziadkowie) oraz zstępnych (dzieci), a w linii bocznej – rodzeństwo, obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa na dzieciach. Dopiero, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, obowiązek obciąża dalszych krewnych. Jeżeli uprawniony do alimentów ma zstępnych lub wstępnych, z którymi jest spokrewniony w różnym stopniu, obowiązuje zasada, zgodnie z którą „bliższy stopniem krewny wyprzedza co do obowiązku alimentacyjnego wszystkich krewnych dalszych stopniem”. Członków rodziny spokrewnionych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Sąd powinien zatem ustalić te możliwości i dokonać stosownego rozdzielenia obowiązku alimentacyjnego, np. między rodzeństwo.

Alimenty zależą nie od tego, co zarabiamy, a od tego, co możemy zarobić

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych jest zgodne co do tego, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z faktyczne osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych. Dodatkowo w przypadku alimentów na dzieci, powszechnie przyjmuje się, że rodzice są obowiązani dzielić się nawet najmniejszymi dochodami, a w sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać nawet będzie poświęcenia części składników majątkowych.

Ponadto pamiętać należy, że jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem rzucanie pracy po otrzymaniu pozwu o alimenty nie ma sensu.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja alimnentów najbardziej odróżnia od egzekucji innych należności fakt, że komornik może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 3/5, a nie jak w przypadku innych należności połowy wynagrodzenia za pracę. Nie obowiązuje tu również zasada, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wolna od potrąceń, a więc musi pozostać w kieszeni dłużnika.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność od dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

Co się dzieje, jeżeli alimentów się nie płaci?

Pomijając oczywistą kwestię, że będzie nas permanentnie ścigał komornik, trzeba pamiętać, że niepłacenie alimentów za co najmniej 3 miesiące jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli niepłacenie alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, kara jest wyższa i może być orzeczona w wymiarze do 2 lat pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć kary, należy nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścić w całości zaległe alimenty.

Dodatkowo w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Informacja o zadłużeniu przekraczającym 6 miesięcy przekazywana jest też do biura informacji gospodarczej.

Szczególnie dotkliwe może być również zatrzymanie prawa jazdy dłużnika przez starostę.

Egzekucja alimentów – zmiany w 2019 r.

Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, postanowiono, jak nazwa wskazuje, zwiększyć skuteczność egzekucji alimentów, która w 2018 r. wynosiła zaledwie 33%. Ustawą tą podniesiono wysokość grzywny grożącej nieuczciwym pracodawcom, nałożono na organizatorów robót publicznych obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych, oraz, co może być najbardziej odczuwalne dla dłużników alimentacyjnych – ustanowiono możliwość potrącania alimentów z kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych, do wysokości połowy diet.


Czy spodobał Ci się mój artykuł? Egzekucja alimentów to temat dotykający wielu osób, więc mam nadzieję, że mój wpis go przybliżył. Chcesz wiedzieć więcej?
Polecam artykuł:
Sąd zasądził mi grzywnę, co dalej?

.banner-desktop{
cursor: pointer;
}
@media (max-width: 600px) {
.banner-desktop{
display: none;<
}
}

.banner-mobile{
cursor: pointer;
}
@media (min-width: 600px) {
.banner-mobile{
display: none;
}
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *