Na jaki okres może być zabrane prawo jazdy?

Sądy w wyrokach skazujących mogą orzec o zakazie prowadzenia pojazdów. Czas ten się różni w zależności od tego, czy dotyczy przestępstw czy wykroczeń.

Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W szczególności może orzec ten zakaz, jeżeli prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

W niektórych przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów jest obowiązkowy. Ma to miejsce w razie skazania za następujące przestępstwa:

  • niestosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego (art. 178b k.k.),
  • prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.),
  • niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.).

Na jaki okres można orzec zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo?

Zakaz orzeka się w latach, od roku do lat 15.

Obowiązkowy zakaz na co najmniej 3 lata dostaniemy za:

  • kierowanie w stanie nietrzeźwości,
  • kierowanie pod wpływem środka odurzającego,
  • zbiegnięcie z miejsca zdarzenia po wypadku.

Ponadto sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów:

  • w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub
  • jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo
  • w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia,

chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzekany jest dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w ww. warunkach.

Zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku warunkowego umorzenia postępowania

O tym, co to jest warunkowe umorzenie postępowania można przeczytać tutaj.

Umarzając warunkowo postępowanie, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 2 lat. Okres ten nie może być dłuższy niż okres próby.

Warunkowe umorzenie postępowania jest bardzo korzystne dla sprawcy. Nie tylko okres zakazu może być krótszy niż w przypadku skazania (maksymalnie 2 lata zamiast np. obowiązkowych minumum 3). Istotne jest też to, że zakaz jest fakultatywny. Oznacza to, że sąd może w ogóle nie orzec zakazu prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie

Kodeks wykroczeń również przewiduje orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów. Czasami zakaz ten jest obowiązkowy.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Od kiedy liczony jest zakaz?

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, sąd powinien zaliczyć okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu.

Oznacza to, że okres liczy się najczęściej od daty czynu. Wtedy zazwyczaj Policja zatrzymuje prawo jazdy.

Co oczywiste, nie będzie możliwe zaliczenie, jeżeli sprawca wcześniej nie miał uprawnień. W takim przypadku okres liczony jest od uprawomocnienia się wyroku.

Aby uzyskać pomoc w postępowaniu karnym albo żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *