Zoofilia

Co to jest zoofilia?

Zoofilia ( ζωον, zōon – „zwierzę” i φιλία, philia – „przyjaźń” lub „upodobanie”) to rodzaj parafilii seksualnej – stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest wykonywanie czynności seksualnych przy udziale zwierząt.

Zoofilia w prawie karnym

Obcowanie płciowe ze zwierzęciem nie zostało opisane w polskim kodeksie karnym. Kodeks karny z 1997 r. nie przewiduje przestępstwa zoofilii. Przewiduje za to karę za prezentowanie treści pornograficznych związanych z posługiwaniem się zwierzęciem. Przepis art. 202 §  3. k.k. stanowi:

Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Czy to oznacza, że zoofilia nie jest karalna w Polsce? Otóż nie.

Zoofilia jako znęcanie się nad zwierzęciem

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. stanowi, że zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Jako przykład znęcania ustawa podaje m.in. obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia) (art. 6 ust. 2 pkt 16 ustawy).

Odpowiedzialność karna za zoofilię

W przepisach karnych ustawy o ochronie zwierząt zoofilia znowu nie została wyróżniona jako odrębne przestępstwo. Art. 35 ustawy stanowi, że

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W kolejnym ustępie cytowany przepis mówi, że

Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem kara za znęcanie jest wyższa. Wynosi od 3 miesięcy do lat 5. Ocena, czy zachowanie sprawcy charakteryzowało szczególne okrucieństwo, zależy już do organów ścigania, a potem sądu.

Warto zwrócić uwagę, że kary za zabijanie zwierząt z naruszeniem przepisów ustawy oraz za znęcanie się nad zwierzętami są systematycznie podnoszone. Początkowo sprawca podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku szczególnego okrucieństwa kara ta wynosiła do 2 lat. W 2012 r. przepis nowelizowano i przestępstwo zostało zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do 3 lat. Aktualną karalność ustanowiono nowelizacją z 2018 r.

Dodatkowe konsekwencje skazania za znęcanie się nad zwierzętami

W razie skazania sprawcy sąd ma obowiązek orzec:

  • przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem,
  • nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Oprócz tego sąd może zakazać:

  • posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt,
  • wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,
  • prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności,
  • wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia – które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Powyższe kary, jak i środki karne dotyczą jednak wszystkich przypadków znęcania się nad zwierzętami. Ustawodawca nie przewidział szczególnych środków w przypadku zoofilii.

Aby uzyskać pomoc w postępowaniu karnym albo żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *