Kiedy wykonywana jest sekcja zwłok?

Sekcja zwłok to badanie pośmiertne, służące najczęściej ustaleniu przyczyn zgonu. Ustawa o działalności leczniczej przewiduje, kiedy sekcja zwłok jest obowiązkowa, a kiedy można się jej sprzeciwić.

Co do zasady podmiot leczniczy może przeprowadzić sekcję zwłok pacjenta, w szczególności gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia. Sekcja zwłok jest zatem na ogół fakultatywna.

Sekcja jest jednak niedopuszczalna, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw. Sprzeciw może wyrazić także ta osoba za życia.

O przeprowadzenie sekcji może wystąpić także rodzina zmarłego pacjenta albo przedstawiciel ustawowy zmarłego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej. Podmiot leczniczy nie jest jednak związany wnioskiem rodziny.

Kiedy sekcja zwłok jest obowiązkowa?

Pierwszym przypadkiem, gdy sekcja jest konieczna, jest podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci. Wtedy otwarcia zwłok dokonuje biegły lekarz w obecności prokuratora lub sądu. W tym celu możliwe jest nawet wyjęcie zwłok z grobu.

Kolejnym przypadkiem jest sytuacja, gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny. W takiej sytuacji sekcja będzie niezbędna zarówno wtedy, gdy pacjent zmarł w szpitalu, jak i gdy zmarł poza nim. Zadecydować o tym powinien lekarz, który stwierdził zgon. W uzasadnionych przypadkach lekarz może bowiem uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.

Trzeci przypadek przewiduje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną. Może też zakazać wykonywania sekcji zwłok, gdy mogłaby ona prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska. Wyjątkiem jest jednak przypadek, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W sytuacji gdy sekcja zwłok jest konieczna, nie można się sprzeciwić jej przeprowadzeniu.

O dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta. Adnotacja powinna zawierać odpowiednie uzasadnienie.

Aby uzyskać poradę prawną lub dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *