Dozór elektroniczny

Z dniem 31 marca 2020 r. zmieniły się przepisy dotyczące dozoru elektronicznego. Teraz więcej osób będzie mogło skorzystać z tej instytucji i odbyć karę pozbawienia wolności w swoim domu

Jaką karę można odbywać w systemie dozoru elektronicznego?

Od 31 marca 2020 r. mogą się ubiegać o dozór elektroniczny osoby skazane na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy. Jest to zasadnicza zmiana. Dotychczas dozór mógł dotyczyć tylko osób skazanych na karę do roku pozbawienia wolności.

Pamiętać należy, że kara 1 roku i 6 miesięcy dotyczy kary orzeczonej w wyroku. Może to być zarówno kara bezwzględna, jak i z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, którą następnie zarządzono. Nie chodzi zatem o karę, która pozostała do odbycia, czy też karę, która może być skrócona.

Jednocześnie nadal o dozór elektroniczny nie mogą ubiegać się osoby, co do których zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego, czyli multirecydywiści. Przepis ten jednak musi zostać powołany w wyroku, nie dotyczy to zatem każdego ponownego osadzenia w zakładzie karnym.

Jakie jeszcze muszą być spełnione warunki?

Aby uzyskać zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego muszą być spełnione następujące przesłanki:

  • posiadanie przez skazanego miejsca stałego pobytu,
  • zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym,
  • istnienie warunków technicznych.

Oprócz tego sąd będzie zwracał uwagę na następujące okoliczności dotyczące samego skazanego:

  • brak przeciwwskazań w postaci względów bezpieczeństwa, stopnia demoralizacji, a także w postaci innych szczególnych okoliczności (dotyczy tylko skazanego, który nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności),
  • dotychczasową postawę i zachowanie skazanego (dotyczy tylko skazanego, który rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności),
  • ocenę, że dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary.

Kto decyduje o dozorze elektronicznym?

O udzieleniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego decyduje sąd penitencjarny. Wniosek może złożyć skazany lub jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Do wniosku należy dołączyć zgodę osoby wspólnie zamieszkującej.

Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Aby uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku albo żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *