Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Wymierzając karę pozbawienia wolności, sąd może zawiesić ją warunkowo na okres próby. Jest to możliwe, jeżeli sprawca nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Okres próby może wynosić od roku do 3 lat. W przypadku sprawcy młodocianego oraz takiego, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby jest dłuży. Wynosi od 2 do 5 lat. Okres próby zawsze biegnie od uprawomocnienia wyroku.

Zarządzenie wykonania kary

Otrzymując karę „w zawiasach” trzeba się liczyć z tym, że sąd może zarządzić jej wykonanie. Wtedy karę trzeba będzie odbyć w zakładzie karnym.

Kiedy sąd musi zarządzić wykonanie kary?

Sąd obowiązkowo zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności w trzech przypadkach:

  1. jeżeli skazany popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania – w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności lub grzywnę zarządzenie kary nie jest już obowiązkowe,
  2. gdy osoba skazana za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą,
  3. jeśli skazany rażąco narusza porządek prawny, pomimo udzielenia mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego – w tym przypadku ustawodawca przewidział jednak wyjątek w postaci wystąpienia szczególnych okoliczności.

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie kary?

Oprócz sytuacji wskazanych powyżej, w których sąd musi „odwiesić zawiasy”, istnieją również takie, w których decyzja zależy od uznania sędziego. Dotyczy to przede wszystkim rażącego naruszania porządku prawnego, popełnienia innych przestępstw czy niewywiązywania się z dozoru lub obowiązków nałożonych wyrokiem. W takich sytuacjach sąd może zarządzić karę, ale nie musi. Można zatem próbować przekonać sąd do niezarządzania kary.

Sąd może również zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco naruszał porządek prawny.

Kiedy może nastąpić zarządzenie wykonania kary?

Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Podstawą zarządzenia mogą być tylko okoliczności zaistniałe w okresie próby. Gdyby w okresie próby zapadł wyrok skazujący, ale za przestępstwo popełnione dużo wcześniej, nie można na tej podstawie „odwiesić kary”. Nie można „odwiesić kary” również za przestępstwa popełnione w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby.

Postępowanie w przedmiocie zarządzenia kary

O zarządzeniu wykonania kary decyduje sąd pierwszej instancji (czyli najczęściej sąd rejonowy).

W posiedzeniu przed sądem ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy.

Na postanowienie sądu w przedmiocie zarządzenia kary przysługuje zażalenie.

Aby uzyskać pomoc w razie zarządzenia wykonania kary albo żeby uzyskać dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *