Blokada alkoholowa, czyli jak odzyskać prawo jazdy

W poprzednim artykule (dostępnym tutaj) była mowa o skróceniu czasu trwania środka karnego orzeczonego wyrokiem sądu. Jak zostało tam wskazane, skrócenie nie jest możliwe w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości.
W takim przypadku jednak możliwa jest modyfikacja środka karnego poprzez orzeczenie o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Oznacza to, że można odzyskać prawo jazdy, ale kierować można tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową. Jednocześnie nie zmienia się okres, na jaki środek został orzeczony.

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokadę montuje w pojeździe producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Kiedy możliwa jest zmiana środka karnego?

Zmiana możliwa jest, gdy środek wykonywany był przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. W przypadku dożywotniego zakazu konieczny jest upływ 10 lat.

Jednocześnie nie ma znaczenia, czy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony za przestępstwo czy za wykroczenie.

Na co zwraca uwagę sąd przy zmianie środka karnego?

O zmianie sposobu wykonywania środka karnego decyduje sąd, który wydał wyrok w I instancji. Ocenie sądu podlegają:

  1. postawa sprawcy – zachowanie po popełnieniu przestępstwa, starania o naprawienie szkody, skrucha, bezzwłoczne poddanie się wszystkim rygorom wynikającym z wyroku itp.,
  2. właściwości i warunki osobiste sprawcy – stan zdrowia, warunki rodzinne itp.,
  3. zachowanie w okresie wykonywania środka karnego – przestrzeganie porządku prawnego, nienadużywanie alkoholu itp.

Powyższe okoliczności mają uzasadnić przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Kiedy sąd może uchylić zmianę?

Sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu, jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Aby uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów, kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *