Odbywanie kary w innym kraju UE

Zasadą jest, że polskie wyroki pozbawienia wolności odbywa się w polskich zakładach karnych.

Co zrobić jednak w sytuacji gdy skazany od dawna nie mieszka w Polsce i wcale nie chce nagle trafić do polskiego więzienia?

Zgodnie z art. 611t Kodeksu postępowania karnego, w razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego kary pozbawienia wolności, sąd okręgowy, za zgodą skazanego, może wystąpić o wykonanie orzeczenia bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem może wystąpić przede wszystkim skazany lub obrońca.

Wniosek może złożyć również Minister Sprawiedliwości lub sąd lub inny organ państwa UE.

Ponadto powyższa procedura może być również wszczęta z urzędu, czyli z inicjatywy polskiego sądu.

Jakie trzeba spełnić warunki?

  1. kara musi podlegać wykonaniu – wyrok musi być prawomocny a kara pozbawienia bezwzględna;
  2. przekazanie jest możliwe tylko do krajów Unii Europejskiej;
  3. skazany musi wyrazić zgodę na przekazanie;
  4. przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary;
  5. kraj przekazania wyraził zgodę.

Wystąpić można tylko do jednego kraju. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania orzeczenia może nastąpić tylko w razie niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia.

Przyjmuje się, że wykonanie kary w danym państwie powinno zwiększać szanse na resocjalizację osoby skazanej. Dlatego też wskazane jest przekazywanie wyroków do wykonania do państwa, w którym skazany posiada określone więzi. Mogą to być więzi rodzinne, językowe, kulturowe, społeczne, gospodarcze lub innego rodzaju.

Jak wygląda postępowanie?

Wniosek składa się do sądu okręgowego, w okręgu którego wydano orzeczenie.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu. W posiedzeniu biorą udział prokurator, skazany i obrońca. Skazany może przedstawić swoje stanowisko ustnie lub na piśmie.

Przed wystąpieniem do państwa, w którym kara ma być odbywana, sąd występuje o zgodę właściwego sądu.

Warto zauważyć, że wystąpienie nie wstrzymuje postępowania wykonawczego. Postępowanie to się jednak zawiesza.

Po rozpatrzeniu sprawy, sąd wydaje postanowienie o wystąpieniu o wykonanie kary pozbawienia wolności. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Aby uzyskać poradę prawną lub pomoc w sporządzeniu wniosku zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *